naidheachdan // news

naidheachdan is tachartasan
news and events

naidheachdan // news
beurla an cois // english below

sgeulachd ùr! “a pale horse” aig uncanny magazine agus agallamh le Caroline M. Yoachim san àireamh

new story! “a pale horse” at uncanny magazine as well as an interview with Caroline M. Yoachim in the issue

seonag and the seawolves” air liosta fada Hugo 2020

“seonag and the seawolves” on the Hugo long list for 2020

bùth obrach aig worldcon–òrain nan gàidheal: songs of gaelic scotland. 2300 bst, 30 den iuchair/1000 nzst, 31 den iuchair. (air loidhne a-mhàin. feumar ballrachd worldcon 2020 air a shon)

workshop at worldcon–òrain nan gàidheal: songs of gaelic scotland. 2300 bst, 30 july/1000 nzst, 31 july. (online only. worldcon membership required.)

bhuannaich còisir alba an duais gàidhlig na h-alba, roinn eadar naiseanta

alba choir wins the international award at the scottish gaelic awards

còisir alba ainmichte ann an duaisean gàidhlig na h-alba bho bhòrd na gàidhlig, roinn eadar-naiseanta

alba choir nominated for a scottish gaelic award from bòrd na gàidhlig, international category


fiolm // film:

caob bho drochaid a th’ ann an cànan, fiolm goirid anns a’ ghàidhlig is anns a’ chuimris a sgrìobh eòghainn an 2018. bha eòghainn na cleasaiche sa fiolm cuideachd, is bidh i a’ seinn air a shon. // trailer from language is a bridge, a short film in gaelic and welsh that evan wrote in 2018. evan also acted in the film and will be singing on the soundtrack.

sgeulachd ùr a’ tighinn bho uncanny magazine: chaidh sgeulachd ùr le eòghainn a reic 20 dhen dàmhair 2019

new story coming from uncanny magazine: evan sold a new story 20 october 2019


duilleag-aghaidh an national: dòchas ùr airson visa aig eòghainn

leughaibh an-seo // read here

front page of the national: new visa hope for gaelic singer after national shared her story

eòghainn leis a duais aig a’ mhòd ann an glaschu, 16 dàmhair 2019 // evan with their trophy at the royal national mòd, 16 october 2019. dealbh // photo: graham hood photography, copyright 2019

duais aig a’ mhòd: bhuannaich eòghainn an geall-dùbhlain margot chaimbeul aig a’ mhòd naiseanta rìoghail ann an glaschu an 16mh dhen dàmhair 2019 agus fhuair i an dara àite ann am farpais an aigellein airgid.

award at the mòd: evan won the margot campbell trophy at the royal national mòd in glasgow on 16 october, 2019 and came second place in the silver pendant competition.sgeulachd ùr: thèid ‘seonag and the seawolves‘ a dh’fhoillseachadh 21 lùnastal 2019 aig tor.com.

new story: ‘seonag and the sea-wolves’ will be published by tor.com on 21 august 2019.

molaidhean air // praise for seonag and the seawolves:

“there is a beautiful melody and rhythm to this riveting tale, and the prose sings from the first line to the last.” –review by maria haskins for barnes & noble sci-fi and fantasy blog

“’seonag and the seawolves’ is as harsh and unforgiving as the scottish highlands and as haunting as an abandoned and crumbling croft.” –review by alex brown for tor.com’s must-read short speculative fiction round-up

“a stunning read!” –charles payseur for quick sip reviews

“this is a beautifully written, poetic myth. although the story contains many lines of untranslated gaelic, it never becomes confusing, thanks to the author’s narrative skill. the background seems both magical and completely convincing.” –victoria silverwolf for tangent


tachartasan // events
beurla an cois // english below

an t-samhain // november

an dùbhlachd // december

tachartsan a dh’fhalbh // past events

an lùnastal // august

bidh eòghainn aig worldcon ann am baile àtha cliath 15-17 lùnastal! ‘s dòcha gun lorg sibh anns a bhàr i oir chan eil tiogaid aice ach bidh i ann. thigibh ann is bruidhinnibh rithe!

evan will be at worldcon in dublin from 15-17 august! probably in the bar since they don’t have a proper ticket. come say hi!

an t-sultain // september

sheinn eòghainn aig a’ mhòd ionadail ann am muile 14 dhen t-sultain leatha fhèin is còmhla ri ceòlraidh ghàidhlig ghlaschu. fhuair eòghainn an dara àite san fharpais aice.

evan sang at the local mòd in mull 14 september, both solo and with the glasgow gaelic musical association, getting second place in their solo competition.

an dàmhair // october

bidh eòghainn a’ seinn aig a’ mhòd naiseanta rìoghail ann an glaschu leatha fhèin, le ceòlraidh ùr (ceathrar-ciùil) is na ggs

bidh còisir alba a’ fosgladh a’ mhòid còmhla ri mànran is càch aig cearnaig sheòrais oidhche h-aoine, 11 dhen dàmhair, a’ tòiseachadh aig 8f!


evan will be performing at the royal national mòd in glasgow as a soloist, as a quartet with ceòlraidh ùr, and with the ggs

the alba choir will be opening the royal national mòd with mànran and many others on friday night, 11 october, beginning at 8pm!

%d bloggers like this: