naidheachdan // news

naidheachdan is tachartasan
news and events

naidheachdan // news
beurla an cois // english below

sgeulachd ùr: thèid ‘seonag and the sea-wolves‘ a dh’fhoillseachadh 21 lùnastal 2019 aig tor.com.

new story: ‘seonag and the sea-wolves’ will be published by tor.com on 21 august 2019.


tachartasan // events
beurla an cois // english below

an dàmhair // october

bidh eòghainn a’ seinn aig a’ mhòd naiseanta rìoghail ann an glaschu leatha fhèin, le ceòlraidh ùr (ceathrar-ciùil) is na ggs

a bharrachd, bidh rudeigin sònraichte a’ tachairt–cùmaibh sùil air an làrach-lìn seo airson fiosrachadh!

evan will be performing at the royal national mòd in glasgow as a soloist, as a quartet with ceòlraidh ùr, and with the ggs

additionally, there will be a special event in october–keep your eyes out for more information!

an t-samhain // november

an dùbhlachd // december

tachartsan a dh’fhalbh // past events

an t-sultain // september

bidh eòghainn a’ seinn aig a’ mhòd ionadail ann am muile 14 dhen t-sultain leatha fhèin is còmhla ri ceòlraidh ghàidhlig ghlaschu

evan will be singing at the local mòd in mull 14 september, both solo and with the glasgow gaelic musical association

an lùnastal // august

bidh eòghainn aig worldcon ann am baile àtha cliath 15-17 lùnastal! ‘s dòcha gun lorg sibh anns a bhàr i oir chan eil tiogaid aice ach bidh i ann. thigibh ann is bruidhinnibh rithe!

evan will be at worldcon in dublin from 15-17 august! probably in the bar since they don’t have a proper ticket. come say hi!