mu eòghainn // about

beurla an cois // english below


sgrìobhadair, seinneadair, is neach-ealain. bidh eòghainn a’ sgrìobhadh agus a’ seinn anns a’ ghàidhlig is anns a’ bheurla. lorgar a ficsean dà-chànanach air tor.com, ann an steall (samhradh 2020), agus uncanny magazine, le dàin ann am poblachd nam bàrd air loidhne agus an clò (2020). bidh eòghainn a’ seinn le ceòlraidh ghàidhlig ghlaschu, còisir alba, agus fuaran. tha i fuireach ann am partaig le dà cait is bruadaran gu leòr.


’s còig-cànanach a tha eòghainn ’s i as cofhurtaile sa ghàidhlig, sa bheurla, agus sa phòlais. tha spàinnis is gearmailtis aice cuideachd gu ìre.

riochdairean: ma bhios sibh a’ bruidhinn beurla rithe no mu a deidhinn, nach cleachd sibh they/them no she/her. tha i/ise ceart gu leòr sa ghàidhlig. polski: onu. español: ella. deutsch: sie.

a bharrachd, ’s e neach-ionnsachaidh a th’ ann an eòghainn. bidh mearachdan gràmair ann. bidh i taingeil airson ur foighidinn. (cha robh na cromagan [‘] ceart ag obrachadh an toiseach, is eòghainn gan sealg fhathast airson an lòsgadh–gabhaibh a leisgeul ma nochdas feadhainn a tha ceàrr fhathast. :P)

writer, singer, artist. evan sings and writes in gàidhlig and in english. you can find their bilingual work on tor.com, in steall magazine (summer 2020), and uncanny magazine, with poetry in poets’ republic and elsewhere. evan sings with the glasgow gaelic musical association, the alba choir, and fuaran. they live in partick with two cats and dreams galore.

evan speaks five languages and is most comfortable in gaelic, english, and polish. they also speak spanish and german, though not as confidently.

pronouns: please use they/them or she/her pronouns if you encounter evan in the wild or are discussing them. i/ise is fine in gaelic. polski: onu. español: ella. deutsch: sie.

%d bloggers like this: