fiolm // film

drochaid a th’ ann an cànan // language is a bridge

teachdaireachd ann am botail. cuimreach a’ caoineadh athair is albannach fo chùram aonarachd, is iad a’ lorg ceangal dìomhaireach sònraichte eatarra.

a message in a bottle. a man in wales who has just lost his father and a woman in scotland overcome with loneliness unexpectedly discover a unique and mysterious connection.

cast:
delyth- bethany lewis
gethin- simon lloyd-roberts
moire- lana pheatan
lilidh- maighea eòghainn macgriogair

written by: maighea eòghainn macgriogair
directed by: joseph stacey & seumas iain macfhionnlaigh
produced by: alyn smith & ibrahim clayton

%d bloggers like this: